Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2019 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „BATYCKI”

 

§1 Zbiór pojęć

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny - MS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-719) przy ul. Litewskiej 12.

3. Cennik dostaw towarów – znajdujące się pod adresem https://batycki.eu/pl/help/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:
adres: MS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-719) przy ul. Litewskiej 12,
e-mail: [email protected]
telefon: +48 512 - 020 – 302 Nr konta bankowego:  Santander Bank Polska S.A. nr 27 1090 1098 0000 0001 3687 7147

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego w cenniku dostaw.

6. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.

17. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://batycki.eu/pl/, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.

23.Sprzedający:
MS Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Jowisza 1/4, zarejestrowaną w Mieście Straszyn, nr NIP: 5213634027, nr REGON: 146225579.

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3)   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5)   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6)   nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Ogólne warunki sprzedaży

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1)   potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy;

2)   dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w ogólnodostępnych przeglądarkach. 

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

9. Sklep prowadzi sprzedaż̇ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11. Kody rabatowe, użyte w akcjach promocyjnych nie łączą się zakładką wyprzedaży. Towary te są w cenach podanych na stronie.

12  Kod rabatowy MAJOWKA, to kod rabatujący 20% na zakupy od wartości koszyka 599zł (nie rabatuje się koszt dostawy). Promocja MAJOWKA nie łączy się z innymi trwającymi akcjami promocyjnymi. Ważność kod do 03.05.2022 godz. 23:59:59. Produkty które nie są włączone w akcje promocyjną posiadają atrybut PROMO:NIE.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1)   dodanie do koszyka produktu;

2)   wybór rodzaju dostawy;

3)   wybór rodzaju płatności;

4)   wybór miejsca wydania rzeczy;

5)   złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Realizuj zamówienie”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Sklep internetowy Batycki udostępnia następujące sposoby płatności za zamówienie towaru:

1)   Płatność elektroniczna przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry).

2)   Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

3)   Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

4)   Płatność można zrealizować przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA, jak i MASTER CARD.

5)   Serwis płatności posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

6)   Zapłaty z góry można dokonać za towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej – płatność online.

5. Wybierając formę płatności „przy odbiorze”, za zamówione towary Klient zapłaci gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje zgodnie z podanym czasem na karcie produktu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, w terminie podanym na karcie produktu.

7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego, co najmniej o wartości zamówienia, lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

11. Zamówienia z dostawą poza granice Unii Europejskiej wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, może spowodować to wydłużenie czasu realizacji do 3 miesięcy.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenta.

2. Konsument może dokonać zwrotu rzeczy pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

a) Konsument posiada dowód zakupu rzeczy,

b) rzecz nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,

c) jeżeli rzecz znajdowała się w fabrycznym opakowaniu, powinna zostać zwrócona w tym samym i niezniszczonym opakowaniu,

d) rzecz posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki),

e) rzecz jest kompletna, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, plomby, itp.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenta, na formularzu dostępnym pod https://batycki.eu/pl/help/formularze-dla-klientow lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenta.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, wraz z dowodem zakupu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, decyduje data nadania przesyłki.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, wraz z dowodem zakupu, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument ma obowiązek odpowiednio zapakować i zabezpieczyć zwracany produkt. Zwroty należy przesyłać na adres: ul. Litewska 12, 80-719 Gdańsk.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, wynikające z dowodu zakupu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z Prawem konsumenta.

11. Zwrot należności pieniężnych następuje za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności, chyba że płatność nastąpiła w inny sposób, wówczas Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.12. Sprzedający dokonuje zwrotu środków tylko na konto bankowe zarejestrowane w Polsce. W przypadku przelewu zagranicznego sprzedający potrąci opłatę manipulacyjną zgodną z tabelą opłat i prowizji banku.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

14. Sprzedający może odmówić przyjęcia rzeczy, jeżeli Konsument nie dostarczy dowodu zakupu.

15. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

16. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane na zasadach określonych w niniejszym § 4 również w Showroomie marki Batycki pod adresem: ul. Litewska 12, 80-719 Gdańsk.  

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych wg.  Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1)   złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2)   złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, ani takich, które wynikają z naturalnego zużywania się materiałów.

6. Sprzedający w pierwszej kolejności podejmuje działanie mające na celu usunięcie wady. Jednakże jeżeli okaże się to niemożliwe, wymienia towar na nowy lub zwraca pieniądze zgodnie z zasadami prawa.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1)   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2)   żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Klient powinien złożyć zgłoszenie reklamacyjne z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego, który należy pobrać ze strony: Formularze dla Klientów (batycki.eu). Wypełniony formularz reklamacyjny powinien zostać przesłany na adres: [email protected] .

13. Klient powinien dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego dowód zakupu rzeczy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji niezawierających dowodu zakupu.

14. Sprzedający umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Sprzedającego. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza reklamacji, o którym mowa w pkt 12 powyżej, wraz ze wskazaniem skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

15. Klient nie ponosi kosztów wysyłki, jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną.

16. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu towaru inny niż oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

17. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1)   oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2)   oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3)   żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4)   żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

18. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

19.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

20. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

21. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

23. Uprawnienia wynikające z rękojmi można również zrealizować na zasadach określonych w niniejszym § 5 również w Showroomie marki Batycki pod adresem: ul. Litewska 12, 80-719 Gdańsk.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych Aby uzyskać informacje o ochronie danych osobowych należy zapoznać się z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie.

§7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów w sklepie internetowym

W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej po adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§8 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważnie lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

§9 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( https://batycki.eu/pl/help/regulamin-sklepu ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

INFOLINIA / STATUS WYSYŁKI

SPRAWDŹ SAMODZIELNIE STATUS SWOJEGO ZAMÓWIENIA

Dla Twojego ułatwienia możesz teraz sam sprawdzić na jakim
etapie realizacji jest zamówienie !

Nie wpisałeś poprawnie numeru zamówienia
Wpisz poprawnie numer zamówienia
Twoje zamówienie ma status :

MASZ PROBLEM Z ZAMÓWIENIEM ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
od pon. do pt. 
8.00-16.00

kontakt infolinia +48 512 - 020 - 302

Menu